กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎ์ธานี)จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิต ให้แก่ ตัวแทน-นายหน้าประกันภัย ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม 1 จังหวัดสุราษฎ์ธานี

โดยการจัดโครงการบรรยายความรู้ในครั้งนี้เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประกันภัยให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัยในการเป็นสื่อกลาง และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจประกันวินาศภัยในสายตาประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจประกันวินาศภัย

นอกจากนี้ทางกองทุนประกันวินาศภัย ได้เชิญนางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 8 จังหวัดสุราษฎ์ธานี มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หลักการประกันภัย” และภายในงานยังมี การบรรยายหัวข้อต่าง ๆ อีกมากมาย อาทิ หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” บรรยายโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนางสาวสิริลักษณ์ นิมิตรสุข เจ้าหน้าที่ 2 งานคุ้มครองสิทธิ / หัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันชีวิต” บรรยายโดยนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต และนายกรัณย์ทัศ รักษ์ธรรมกิจ เจ้าหน้าที่อาวุโส อีกทั้งยังมีการตอบข้อซักถาม เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู้เข้าร่วมฟังบรรยายภายในงาน และยังมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเพื่อแลกรับของที่ระลึกมากมายภายในงาน