สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ดำเนินการสำรวจพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์และโทรคมนาคมของไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับชมรายการโทรทัศน์/รับฟังรายการวิทยุ และการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมของประชาชน รวมถึงพฤติกรรมในการใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน

โดยสอบถามข้อมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ประมาณ ๔๗,๐๐๐ ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึงสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของไทย ในสภาพปัจจุบันที่เทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้ประกอบการสื่อทั้งสื่อโทรทัศน์และ  สื่อวิทยุมีการแข่งขันกันมากขึ้นผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลายประชาชนจึงมีทางเลือกในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้รูปแบบพฤติกรรมการมี การใช้ และการบริโภคสื่อของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ ผลการสำรวจที่ได้ภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดนโยบายในการพัฒนาสื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคม ในส่วนของประชาชนจะเป็นการสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ การเข้าถึง     สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ และโทรคมนาคมของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมสื่อและโทรคมนาคมของประเทศ จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว