เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนา ให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2566 สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายการประเมินความเสี่ยงฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนา 150 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น ซีดี โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มุ่งขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร โดยให้ความสำคัญกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และมีอัตราการใช้ไฟฟ้าในปริมาณมาก จึงร่วมกับ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานสัมมนา โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (ภาคอุตสาหกรรม) ประจำปี 2566 ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในที่ทำงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาล และข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อไป

#สัมมนาโครงการให้ความรู้ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #MOI
#SDGsforAlL #SEPtoSDGs #SDGs #BCGtoSEDZ #ChangeforGood #๑๓๑ปีกระทรวงมหาดไทย
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร