วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง MEA กับ กรมอนามัย โดยมี คณะผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วนส่งเสริมดำเนินตามนโยบายรัฐบาลที่ให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 20 เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการใช้ไฟฟ้า ในการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่สะอาด ลดภาวะโลกร้อน ลดภาระการใช้พลังงานไฟฟ้าของชาติ และสร้างความมั่นคงและคุณภาพโครงข่ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยรวม ซึ่งความร่วมมือกับกรมอนามัยครั้งนี้ ได้สนับสนุนการติดตั้ง Solar Rooftop รวมกำลังการผลิตขนาด 780.84 kWp โดยตลอดระยะเวลาโครงการ 20 ปี คาดว่าจะทำให้กรมอนามัยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 27 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.35 ล้านบาทต่อปี และคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 9,478.67 ตัน หรือคิดเป็น 789.89 ตันต่อปี

โดยปัจจุบัน MEA ได้ให้บริการโครงการดังกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆ มาแล้วหลายแห่ง สามารถช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลประมาณ 21,270,000.00 kWh/ปี คิดเป็นการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลง 11,900 tonCo2/ปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 680,000 ต้น โดยในอนาคต ยังมีแผนที่จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจในครั้งนี้ มีสาระสำคัญ คือ 1) เพื่อส่งเสริม สนุบสนุน และให้ความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง และกรมอนามัย ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) โดยรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อต่อสู้ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น 2) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาไปสู่การเป็นต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน และ 3) สร้างการยอมรับและไว้วางใจระหว่างการไฟฟ้านครหลวงและกรมอนามัย พร้อมทั้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อุปกรณ์ประหยัดพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกฯ เพื่อให้กรมอนามัยเป็นหน่วยงานที่นำพลังงานทางเลือกมาใช้ทดแทน ลดการใช้พลังงาน สร้างสังคมคาร์บอนต่ำ ช่วยประเทศประหยัดพลังงาน ประหยัดงบประมาณ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพประชาชน โดยในอนาคตจะมีการขยายรูปแบบการประหยัดพลังงานอื่นร่วมด้วย

สำหรับ ผู้สนใจจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยของ MEA สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงแจ้งผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

#กรมอนามัย
#SolarRooftop
#MEAsolar #MEAsmartservice
#พลังงานสะอาด #พลังงานแสงอาทิตย์
#พลังงานทดแทน #โซลาร์เซลล์
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร