กปว. ร่วมบูรณาการกับ กปช. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิตจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมที่ดีภายในองค์กร” เพื่อให้บุคลากรเกิดแนวคิด กลยุทธ์ หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 ณ เดอะโลเคชั่น สวนผึ้ง รีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

โดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย และนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ร่วมด้วยนายณภัทร สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่อาวุโส 1 รักษาการหัวหน้าส่วนกลยุทธ์และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมาภิบาลในการทำงาน”
มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของบทบาทหน้าที่ในการสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล และการประพฤติตนตามหลักจริยธรรมของบุคลากรภายในองค์กร ร่วมถึงสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ตั้งอยู่บนหลักการทำงานที่เที่ยงธรรม และเป็นไปตามหลักธรรมภิบาลสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบให้กับบุคลากร

อีกทั้งมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน ของกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตให้อธิบายถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในแต่ละฝ่ายงาน เพื่อสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กรและการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกองทุนประกันวินาศภัยและกองทุนประกันชีวิตต่อไป