ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์พัฒนาสังคมและความสามารถในการดูแลจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร” คุณประโยชน์ด้านจิตอาสาส่งนายธนบูรณ์ ศรีประสิทธิ์ ศูนย์เยาวชนจิตอาสานำเสนอนำสุข จังหวัดตรังเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารลีละวัฒน์วัดพระงามอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง

   

โรงแรมโสพิญฐ์ห้องน้ำ ชมรมจิตอาสารีเลย์นำสุขในประเทศตรัง โดยพระมหาธีระยุทธ จิตตปุญฺโญ,ดร. ที่จะดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้ศูนย์กลางเยาวชนจิตอาสาต้นแบบในการดำเนินการ 3 สุดท้ายนี้ 1. ค้นหา 2. พัฒนา และ 3. รักษาไว้ผ่านรูปแบบ MVPUTC MODEL ภายใต้การเรียนรู้สร้างความเข้าใจทั้ง 6 ในนั้นคือคือ 1)การมีสติเพื่อเพิ่มสันติภายใน 2)อาสาสมัครในอุดมคติของเยาวชนจิตอาสาต้นแบบ 3)ความสงบหมายถึงเครื่องมือพุทธสันติวิธี 4)การทำความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเข้าใจความต่างแบบพหุวัฒนธรรม 5)การทำงานเป็นทีมและความเป็นผู้นำในการทำงานเป็นทีมและ ภาวะผู้นำ และ 6)การสื่อสาร,

               

โสพิญฐ์กล่าวต่ออีกว่าสำหรับในส่วนของพิธีมอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร” ให้คุณประโยชน์ด้านจิตอาสาในวันนี้สามารถประกอบพิธีการทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุมารในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการดำเนินการ วันนวมินทรมหาราชในกรณีที่วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ขยายเวลาของความจงรักภักดีต่อสถาบันแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับผู้อำนวยการปกครองและที่ขาดไม่ ได้คือผู้นำเยาวชนจิตอาสาต้นแบบเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นความสำคัญจึงมอบรางวัล “จิตอาสาคุณาธร พระสงฆ์บุคคล องค์กรและเยาวชนที่คุณประโยชน์ด้านจิตอาสา” จำนวน 50 รางวัลดังกล่าว