อาคารวัฒนวิภาส MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย ได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย (TREES : Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) เป็นมาตรฐานใหม่ครอบคลุมด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นอาคารชั้นนำที่ทันสมัยทัดเทียมกับอาคารธุรกิจชั้นนำอื่น ๆ ของประเทศไทย

MEA ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อ MEA และสังคม ตามเจตนารมณ์การเป็น “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร”