พม.ลำปาง ดึงเครือข่าย CSR ช่วยกลุ่มเปราะบาง เติมฝันปันน้ำใจเพื่อพี่น้องบนดอย

วันที่ 17 ธันวาคม 2565 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และกองบุญเพื่อการให้ พม. ลำปาง “ตอน เติมฝันปันน้ำใจเพื่อพี่น้องบนดอย” ณ บ้านปางต้นหนุน (โรงเรียนบ้านดอยลังกา) ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยมีนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดลำปาง เข้าร่วมโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรม พม. เคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น อุปกรณ์การเรียน เครื่องนุ่งห่ม และงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางตามโครงการบ้านมั่นคงชนบท (ตำบลแจ้ซ้อน) รวมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็กและเลี้ยงอาหารกลางวัน
นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้สูงอายุและคนพิการในพื้นที่บ้านปางต้นหนุน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ประกอบด้วย เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 180 ครัวเรือน

นางสาวฉัฐพร กล่าวว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home พม.จังหวัดลำปาง และคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดลำปาง ไดจัดทำโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และกองบุญเพื่อการให้ พม. ลำปาง “ตอน เติมฝันปันน้ำใจ เพื่อพี่น้องบนดอย” ณ บ้านปางต้นหนุน (บ้านดอยลังกา) ตำบลแจ้ช้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อประสานการทำงานของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัดระหว่างภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ในการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานภาครัฐให้สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสร้างโอกาสให้กับเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทำให้สามารถเชื่อมโยงสู่การทำงานในระดับพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างถ้วนหน้าสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล