สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพิการ พ.ศ. ๒๕๖๕    ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงาน สถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับความพิการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยรวมไว้ในโครงการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๑๐ ครั้ง ปัจจุบันความต้องการใช้ข้อมูลความพิการมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้พิจารณาแยกข้อถามความพิการออกจากโครงการสำรวจเกี่ยวกับอนามัยและสวัสดิการ ทั้งนี้ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปลี่ยนชื่อ      การสำรวจเป็น “การสำรวจความพิการ” และการสำรวจครั้งนี้ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นครั้งที่ ๕   โดยมีแผนการสำรวจทุก ๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากรที่พิการ คือ ประชากรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้อย่างน้อย ๑ อย่าง ได้แก่ ประชากรที่มีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ประชากรที่มีความบกพร่องลักษณะต่าง ๆ ผู้ดูแลของประชากรที่มีความลำบากในการดูแลตัวเอง สวัสดิการจากภาครัฐ ความลำบากหรือข้อจำกัดในการเข้าร่วมกิจกรรม การเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุข การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง
โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้วางแผนจัดสวัสดิการและความช่วยเหลือให้ผู้พิการ ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ การแพทย์ การสาธารณสุข และสังคม เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ ให้สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ   ได้เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป         จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว