พม. จังหวัดลำปาง จัดงานวันคนพิการสากล
ประจำปี 2565 ”การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม”

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565โดยสมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง และหุ้นส่วนทางสังคม ทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการ ในงาน “วันคนพิการสากลจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ณ กาดนั่งก้อม สวนสาธารณะหนองกระทิง

นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติได้รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิก ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมใด้ประจักษ์ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคมโดยในปี 2565 จัดกิจกรรมนี้ขึ้นภายใต้ “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม” (Transformative solutions for inclusive development: the role of innovation in fuelling an accessible and equitable world) มุ่งหวังให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 700 คน

กิจกรรมภายในงานทั้งวันประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน การแสดงผลงาน และผลิตภัณฑ์ของคนพิการ การมอบใบอนุญาตศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 5 แห่ง มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน จำนวน 11 แห่ง มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากล จำนวน 27 แห่ง มอบเกียรติบัตร สถานประกอบการ ที่สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ จำนวน 15 แห่ง การแสดงความสามารถของคนพิการ เป็นต้น