พม. หนุนพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (26 ม.ค. 66) เวลา 16.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 พร้อมมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ครูสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็น การมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นจิตอาสา รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จักช่องทางการสื่อสารอย่างถูกวิธี และมีความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิต เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดความฉลาด 7 ด้าน (7 Quotient) หรือ 7Q เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า หลักสูตร “7Q สำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” กระทรวง พม. โดย ดย. ได้ดำเนินงานภายใต้หลักการ “เสริม สร้าง ซ่อมสังคม” และวันนี้ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูสอนศาสนาอิสลามในกรุงเทพฯ เพื่อเป็นครู ก. ถ่ายทอดและฝึกฝนหลักสูตรดังกล่าวแก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษา นำไปสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ มีวิทยากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต มาให้ความรู้ทางวิชาการเรื่องหลักสูตร “7Q สำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21” พร้อมทั้งฝึกภาคปฏิบัติ เพื่อให้ครูสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในฐานะที่ปรึกษา ซึ่งมีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนในชุมชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรฯ และนำไปปรับใช้ในการปลูกฝังและสอนเด็กและเยาวชนในชุมชนต่อไป