พก. จับมือ กลาโหม จัดกีฬาสี “Pakkret Meet Town Sport Day 2023”

วันนี้ (27 ม.ค. 66) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการโครงการย่านการเรียนรู้ด้านคนพิการ ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี “Pakkret Meet Town Sport Day 2023” ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากร และการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ นั้น ปัจจุบันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงค์ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้า ด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกระทรวงกลาโหม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ซึ่งกิจกรรม “Pakkret Meet Town Sport Day 2023” ที่จัดในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา สร้างความสามัคคี กระชับความสัมพันธ์อันดี ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และฝึกทักษะการเรียนรู้การเข้าสังคมของผู้ใช้บริการ รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ทั้งของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และทีมผู้ฝึกสอนจาก สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเดินขบวนพาเหรดและประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ และการแข่งกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ วิ่งเปี้ยว วิ่งผลัดกระสอบ ชักเย่อ ปิดตาตีหม้อ กินวิบาก วิ่งสามขา และสามล้อปั่น โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักสวัสดิการทหาร กระทรวงกลาโหม นำโดย พล.ต.กฤตพันธุ์ รักใคร่ ผู้อำนวยการสำนักสวัสดิการทหาร จัดวงดุริยางค์เล่นดนตรีภายในงาน ฝึกสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านดนตรีและด้านกีฬา รวมถึงเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับผู้ใช้บริการและร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาอีกด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมทั้งสิ้น 350 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่ จากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) เจ้าหน้าที่จากกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักสวัสดิการทหาร กระทวงกลาโหม