MEA ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ส่งมอบปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้วให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางสายตา และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม พร้อมห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการรวบรวมปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้พิการทางสายตา
นอกจากนี้ที่ผ่านมา MEA ส่งมอบปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2566 ที่ผลิตขึ้นในรูปแบบอักษรเบรลล์ ให้แก่สมาคมคนตาบอดเเห่งประเทศไทย จำนวน 460 เล่ม ซึ่ง MEA ได้จัดทำปฏิทินในรูปแบบอักษรเบรลล์ต่อเนื่อง 6 ปี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และอำนวยความสะดวกกับผู้พิการทางสายตาให้มีความเท่าเทียมทางสังคม

#ปฏิทินเก่า #ปฏิทินอักษรเบรลล์
#ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด #MEACSR
#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา
#กระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll #ChangeforGood
#กระทรวงมหาดไทย
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง #MEASafety #MEAsmartLife
#การไฟฟ้านครหลวง #MEA #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร