สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566(ครบ 3 ปี 6 เดือน)

สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลพ.ศ. 2566 ( ครบ 3 ปี 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

ดร. ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงาน
สถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริการงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566(ครบ 3 ปี 6 เดือน) ภายใต้การบริหารประเทศของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิสัยทัศน์คือ“ ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 ถึง 2580 เป็นแผนภาพรวมใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย

ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์  ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุลและ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบาย/มาตรการ/ โครงการที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ
ความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาของประชนชนในเรื่องความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเร่งด่วนและการเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประชาชนตลอดจนพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผล และวางแผนกำหนดนโยบายในการบริหารประเทศให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งส่งเสริม/ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ และการรู้เท่าทันจากสื่อสังคม
ออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประขาชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tabletในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรงโดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม ประเมินผลและวางแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ประขาชนได้มีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ความเชื่อมั่น
ต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ และความต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนให้ประขาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยัดิจิทัลให้เกิดความปลอดภัย จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงแก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร. ปิยนุชฯ กล่าว