ผู้ว่าการ MEA คว้า 3 รางวัล CEO THAILAND AWARDS 2023 และ TOP BRAND AWARDS 2023 ตอกย้ำการเป็นผู้นำบริหารองค์กรภาครัฐที่พัฒนาขับเคลื่อนประเทศไทย

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง รับรางวัลผู้บริหารแห่งปี CEO THAILAND AWARDS 2023 ใน 2 สาขา คือ สาขาผู้บริหารองค์กร ด้านส่งเสริมและพัฒนาบริหารองค์กร (ภาครัฐ) และสาขาด้านส่งเสริมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2023 จัดโดยชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวเป็นความภาคภูมิใจของพนักงาน MEA ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจการทำงานเป้าหมายเพื่อให้บริการประชาชน และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า MEA ในฐานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ได้พัฒนาศักยภาพความมั่นคงระบบไฟฟ้า ให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยความสะดวก รวดเร็ว พร้อมที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดำเนินงานใน 4 ส่วน คือ

1.Power Quality สร้างคุณภาพระบบไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้าในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคงเพียงพอ เช่น โครงการ Smart Metro Grid โครงการสร้าง Underground Substation การติดตั้งระบบ SCADA Control Center รวมถึงโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีระยะทางสะสม รวมเป็น 62 กิโลเมตร และคาดว่าภายในปี 2566 จะมีระยะทางแล้วเสร็จสะสมเพิ่มเป็น 91 กิโลเมตร ขณะที่ภายในปี 2570 คาดว่าจะแล้วเสร็จรวมทั้งสิ้น 236.1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีจัดตั้งชุดปฏิบัติการ Smart Maintenance (ปฏิบัติการทางบก, น้ำ, อากาศ) ในการเตรียมความพร้อมระบบไฟฟ้าในโอกาสสำคัญ เช่น การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ที่ผ่านมาอีกด้วย

2.Anywhere Service ที่ MEA พัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ Life Style คนเมืองมหานครผ่านระบบออนไลน์ Social Media และ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการพัฒนาบริการรูปแบบ e-Service ต่าง ๆ เช่น จัดทำ MEA Smart Life Application มีการพัฒนาฟังก์ชันรองรับความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อเนื่อง บริการไฟฟ้าออนไลน์ MEASY ที่ถูกพัฒนาเพื่อบริการด้านระบบไฟฟ้าแทน MEA เขต ต่าง ๆ ทำหน้าที่เสมือนเป็น Virtual District พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน MEA Linkage Center และสามารถติดตามสถานะการบริการด้วย MEA Service Tracking

3.Business Solution การเป็น Partner ด้านธุรกิจ ที่จะส่งเสริมความมั่นใจการดำเนินธุรกิจให้ต่อเนื่องรวมถึงให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ KEN by MEA : Key Energy Now ที่เป็นธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่องซึ่งประกอบด้วยบริการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์ และธุรกิจบริการเกี่ยวกับ EV รวมถึงให้บริการผ่าน MEA E-Fix Application ที่พร้อมให้บริการภายในบ้านของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยช่างไฟฟ้ามืออาชีพ สะดวก มาตรฐาน บริการคุณภาพ นอกจากนี้ MEA ei หรือ MEA Smart Energy Solution ที่ให้บริการปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และลงทุนด้านบริหารจัดการระบบพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Energy) เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

4.Eco City ส่งมอบเมืองมหานครที่ตอบสนองวิถีชีวิตเชิงนิเวศในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำ MEA Carbon Neutrality Roadmap ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก MEA ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า การติดตั้ง Solar PV การลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว อีกทั้งยังมีการจัดทำ MEA e-Bill ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสมัครรับเอกสารออนไลน์แทนกระดาษผ่าน พร้อมรับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice เพื่อลดการใช้กระดาษ นอกจากนี้ MEA ยังได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย (MEA SPARK) จัดทำโครงการท่าเรือสว่างไสว ประชาปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ติดตั้งอุปกรณ์โคมไฟฟ้า LED แบบโซลาร์เซลล์ท่าเทียบเรือสาธารณะ การสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นกับกรุงเทพมหานคร การร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่อุทกภัย MOU สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้าทั้งในด้านเทคโนโลยี และด้านธุรกิจต่าง ๆ

MEA จึงพร้อมขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ Healthy Living ใส่ใจสุขภาพ Resilient Cities เมืองที่รองรับการปรับตัว Business Opportunities เป็นเมืองแห่งการสร้างโอกาส Eco Urban Living วิถีชีวิตเชิงนิเวศ Digital Leads เป็นเมืองแห่งดิจิทัล ทั้งนี้ MEA พร้อมทุกด้านในการเปลี่ยนผ่านในยุค Digitalization ซึ่งนอกจากการยกระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้า และการบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าแล้ว MEA ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำนวัตกรรมทันสมัยมายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมทั้งการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

#CEOTHAILANDAWARDS2023
#TOPBRANDAWARDS2023
#สายไฟฟ้าใต้ดิน #SmartMetroGrid
#SmartMeter #Virtual District
#MEA Service Tracking
#MEA Linkage Center
#KEN #SCADA #FullyDigitalService
#MEASmartLife #SmartMaintenance
#MEAei #Solar PV #ผู้ว่าการMEA
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร