พมจ. แม่ฮ่องสอน จับมือ เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ พื้นที่ห่างไกล อ. แม่สะเรียง/อ. สบเมย

พมจ. แม่ฮ่องสอน จับมือ เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ออกหน่วยบริการจดทะเบียนคนพิการเคลื่อนที่ พื้นที่ห่างไกล อ. แม่สะเรียง/อ. สบเมย นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สนง. พม. โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกับแพทย์ พยาบาล...