กทพ. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน จนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่ 94.11 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

กทพ. พัฒนามาตรฐานการดำเนินงาน จนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อยู่ที่ 94.11 คะแนน ซึ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

​​ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้รับคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2566 อยู่ในเกณฑ์ผ่านดี 94.11 คะแนน...