กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี

กองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เชิญกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมงานโครงการ 1 ภาค 1 ผลิตภัณฑ์ “กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับศาสนสถาน” ณ ศาลาเอนกประสงค์...