สส. ขับเคลื่อน Zero Waste มุ่งการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ

สส. ขับเคลื่อน Zero Waste มุ่งการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดสัมมนาการจัดการขยะที่ต้นทางชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ...