การเคหะแห่งชาติส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชัน จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่”

12 เมษายน 2566 การเคหะแห่งชาติส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งแก้ปัญหาคอร์รัปชัน จัดโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย “No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” “การเคหะแห่งชาติ” มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่อยู่อาศัย...