พาณิชย์–DITP จัดเสวนาฟรี! The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 1

พาณิชย์–DITP จัดเสวนาฟรี! The Next Chapter : การส่งออกไทย ครั้งที่ 1 “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ” สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (สถาบัน NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์...