พม. ร่วมเสวนา Special Invitation Sessions โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ร่วม 9 ประเทศเอเชีย จัดโดยมูลนิธิ FWEAP ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

พม. ร่วมเสวนา Special Invitation Sessions โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ร่วม 9 ประเทศเอเชีย จัดโดยมูลนิธิ FWEAP ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

พม. ร่วมเสวนา Special Invitation Sessions โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบสวัสดิการสังคมของญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา “เด็กเกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” ร่วม 9 ประเทศเอเชีย จัดโดยมูลนิธิ FWEAP ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 11 – 15 ก.ย. 2566 ณ กรุงโตเกียว...