DITP แสดงศักยภาพอาหารฮาลาลไทย จัด “Thai Halal Pavilion” ในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2023 ปัจจุบัน ตลาดอาหารฮาลาล กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากประชากรในกลุ่มประเทศมุสลิมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยในปี 2565 มีประชากรมุสลิมมากถึง 1.9...