NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz

NT และ NIPA Cloud ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมทดลองพัฒนาและออกแบบ 5G Edge Cloud Solution ในการใช้งานโครงข่ายเทคโนโลยี 5G mmWave ด้วยคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz           นายณัฐวุฒิ ศาสตราวาหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารไร้สาย 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ...