IFC ลงทุนในตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล (Blue Bond) ที่ออกครั้งแรกในประเทศไทยโดยกรุงศรี สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย

IFC ลงทุนในตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเล (Blue Bond) ที่ออกครั้งแรกในประเทศไทยโดยกรุงศรี สนับสนุนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 15 มิถุนายน 2566—IFC...