สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยถือวันปฏิญาณตนในที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นวันเข้ารับตำแหน่ง และมีห้วงระยะเวลายื่นบัญชีทรัพย์สินภายใน 60...