กรมการท่องเที่ยวระดมสมอง สร้างโมเดลเตรียมรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง

กรมการท่องเที่ยวระดมสมอง สร้างโมเดลเตรียมรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง กรมการท่องเที่ยวระดมสมองทุกภาคส่วน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพื้นที่รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่...