NT เต็มที่พวกคุณจะจัดอบรมสัมมนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่ระบบดิจิทัลทรังก์  

         “โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารบนคลาวด์บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา”  

นางวรสุดา รัตนสุคนธ์   ผู้ช่วยเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิทยุโปรแกรมระบบดิจิทัลทรังก์ (DTRS) เป็นผู้จัดหาระบบวิทยุสื่อสารมวลชนในบังคับบัญชาการตั้งแต่ 27-28 ก.พ. 2566 ณ โรงแรมอัศวินกราน นด์คอนเวนชั่น รวมถึงนางสุวรรณา หรรษาจารุพันธ์   ผู้ช่วยต่อไป กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้าเป้าหมายแห่งชาติ ตามข้อกำหนด (อนุญาต) หรือ NT ต่อไปนี้

ให้ NT จัดให้มีศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในร้านค้าที่เปิดให้จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้งานวิทยุสื่อสารเฉพาะกิจแบบดิจิทัลหรือ DTRS (Digital Trunked Radio System) และยังมีระบบที่เก็บข้อมูลนี้ให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย ของหน่วยงานของรัฐและอนุญาตให้ทำได้โดยมอบหมายให้ทุกคนฟังวิทยุ DTRS เพื่อเตรียมการและสั่งการในสายงานบังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพจากหน่วยงานราชการส่วนกลางจนถึงระดับจังหวัด เทศบาลตำบล ตำบลและชุมชนและประขาชน มอบหมายพื้นที่โดยผู้รับการฝึกอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สมัครจากทุกกระทรวง กองผู้บังคับบัญชารักษาการภายในราชอาณาจักร (กรมน.) ประชาสัมพันธ์กรมทุกกรมที่อนุญาตให้อนุญาตและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและช่วยให้หน่วยงานต่างๆ