เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ แขกผู้มีเกียรติ  และคณะอาจารย์ นักศึกษา คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านคลองนาเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

การจัดนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน  (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ทั้ง 12 โปรแกรม เป็นการสนับสนุน การจัดทำโปรแกรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และสามารถรองรับการบริการนักท่องเที่ยวได้ เป็นการพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการให้มีทักษะเรื่องการบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน และผลิตภัณฑ์ชุมชนโดดเด่นของจังหวัดสมุทรปราการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ และสนับสนุนการจัดทำโปรแกรมของ Champ ทั้ง 12 คน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวบ้านคลองนาเกลือ ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามแนวทาง D-HOPE ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับแคตตาล๊อคคู่มือการท่องเที่ยวที่มีรายละเอียดของ Champ และเลือกซื้อโปรแกรมที่คิดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติ จำนวน 12 โปรแกรม รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ Champ ได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ทีมจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมงาน

วันนี้ 2 มีนาคม 2566 นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พัฒนาการอำเภอบางเสาธงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมให้การต้อนรับ คณะตัวแทนจาก Japan International Cooperation Agency (JICA) ที่ให้เกียรติ เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านคลองนาเกลือ ม.2 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ซึ่งนิทรรศการจัดตั้งแต่วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันนี้เป็นกิจกรรมวันที่ 2 ของการจัดนิทรรศการฯ โดยได้รับเกียรติจาก คณะตัวแทน Japan International Cooperation Agency (JICA) เข้าร่วมงานนิทรรศการโปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชน (Champ) ตามรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ซึ่งตัวแทนฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมในโปรแกรมของ Champ พร้อมลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยวฯ ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารการท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่ผู้ชมลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE ( Decentralized Hand – On Program Exhibition) ซึ่งมีการสาธิตและให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง กระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชนเสริมความมั่งคั่งให้ชาวบ้าน ซึ่งพื้นที่ตำบลนาเกลือเป็นพื้นที่ขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง