สถาบันพระปกเกล้า และ กฟผ. ผนึกกำลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” ชูพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง หวังส่งเสริมให้คนไทยเห็นคุณค่าประวัติศาสตร์ สร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีและความเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี 

           สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้าณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวยจ.นนทบุรี โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส กฟผ. พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ สถาบันการศึกษา ชุมชนบางกรวย และประชาชนที่สนใจร่วมเปิดนิทรรศการ นอกจากนี้ภายในงานมีการบรรยายพิเศษถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

           นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ กฟผสำนักงานกลาง ได้รับความนิยมอย่างมากจากชาวนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมั่นว่านิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” จะทำให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเข้าใจพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตไฟฟ้า การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น นิทรรศการนี้จะทำให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ทั้งจากจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอื่น ๆ เกิดความจงรักภักดี และให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์

           นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า การเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ เป็นภารกิจสำคัญประการหนึ่งของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งนิทรรศการเคลื่อนที่ฯ นอกจากจะเป็นเชิดชูเกียรติทั้งสองพระองค์ท่านแล้ว ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ท่านที่มีคุณูปการต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครองที่นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมสร้างสำนึกพลเมืองให้กับเด็ก เยาวชน ชาวนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียงได้รู้เท่าทัน รู้สิทธิและหน้าที่ของตนเอง เพื่อระบอบการเมืองที่มั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง

           นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการอาวุโส กฟผ. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และ กฟผครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างสองหน่วยงาน รวมทั้งระลึกถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ที่เกี่ยวข้องกับ กฟผที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของถ่านหินลิกไนต์ที่เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ที่มีปริมาณมาก จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้สงวนแหล่งถ่านหินไว้ใช้ในราชการเท่านั้น จนปัจจุบันเป็นเชื้อเพลิงสำคัญที่ กฟผนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าและสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจของประเทศ

         ประชาชนที่สนใจนิทรรศการเคลื่อนที่ มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า” สามารถเข้าชมได้ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น ศูนย์การเรียนรู้ กฟผสำนักงานกลาง จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ในเวลาทำการทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 (หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2436 8953