นิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”

ยลความวิจิตรของงานช่างฝีมือเมืองเพชรบุรี ผ่านเครื่องหัวและของสูงหาชมยาก
ชวนคนรักงานศิลปะพื้นเมืองและข้าวของเครื่องใช้ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
ทั้งยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางจิตใจและแฝงไว้ซึ่งความเชื่อของคนโบราณ
ที่สะท้อนผ่านความงดงามของงานหัตถศิลป์พื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์จากช่างฝีมีอเมืองพริบพรี
(ชื่อเดิมของจังหวัดเพชรบุรี) ร่วมชมนิทรรศการ “คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกแห่งภูมิปัญญาแห่งพริบพรี”
ภายใต้ความร่วมมือของสถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมแห่งชาติ “ธัชชา” และมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ตามนโยบายของศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี รศ.ดร. น้ำฝน ไล่สัตรูไกล
เป็นผู้อำนวยการและภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสุนทรียะผ่านงานช่างหัตถศิลป์อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของชาวเพชรบุรี
ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับ “ศีรษะ” หรือ “ของสูง”

ที่สะท้อนผ่านคันฉ่องอันเป็นหนึ่งในงานช่างอันวิจิตรที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเพชรบุรี
รวมถึงงานหัตถศิลป์อื่นๆ ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการฯ
สะท้อนเรื่องราวทั้งในแง่ของวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวเพชรบุรีที่มีต่อธรรมชาติและศาสนา อาทิ
คันฉ่องฝังลายไม้มูก งานปูนปั้น หัวละครชาตรี หัววัว งานฉลุกระดาษ หนังใหญ่ และเทียนแห่นาค ฯลฯ
เปรียบเสมือนคันฉ่องที่จะสะท้อนภาพอดีตและพาทุกท่านไปดื่มด่ำกับความงามของงานช่างหัตถศิลป์ท้อง
ถิ่น ที่ไม่เคยได้สัมผัสและพบเห็นที่ไหนมาก่อน

   

   

นิทรรศการ“คันฉ่องส่องเพ็ชร์ : มรดกภูมิปัญญาแห่งพริบพรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20
พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-18.00 น. ณ หอวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 032 708 612 หรือติดตามกิจกรรมได้ที่
https://www.facebook.com/PbruOfficial/