พม. จัดประชุม กผส. เผยช่วยเงินกู้ผู้สูงอายุประกอบอาชีพกว่า 85 ล้านบาท พร้อมชูนายประยงค์ รณรงค์ เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ 2566

วันนี้ (20 มี.ค. 66) เวลา 11.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 9 กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ โดยมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการโสมสวลี ชั้น 11 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ มีการรายงานเรื่องสำคัญให้ที่ประชุมรับทราบ ไม่ว่าจะเป็น 1) ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอนโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบใหม่ จากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ 2) มติคณะรัฐมนตรีต่อรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2564 3) ความคืบหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2565 4) ผลการคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 4 (5) ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) 5) การจัดงานสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติรองรับสังคมสูงวัย ปี 2566 และ 6) ผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ปัจจุบัน มีการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 2,993 ราย เป็นเงิน 85,931,394 บาท และสนับสนุนโครงการ จำนวน 77 โครงการ เป็นเงิน 8,290,936 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศสดุดีเกียรติคุณยกย่อง นายประยงค์ รณรงค์ อายุ 86 ปี ปราชญ์เกษตร เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

 

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม