กองทุนประกันชีวิตเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ ห้องลากูน่า แกรนด์ บอลรูม โรงแรมลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องตามจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ซึ่งภายในงานกองทุนประกันชีวิตได้เข้าร่วมออกบูธในงานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันชีวิต เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากการเอาประกันให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้