ซีพีแรม จิตสาธารณะ พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์ “ซีพีแรม ปันสุข”

ซีพีแรม จิตสาธารณะ พร้อมใจบำเพ็ญประโยชน์ “ซีพีแรม ปันสุข” ปรับปรุงโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมสร้างความตระหนักในการบริโภค หวาน-มัน-เค็ม อย่างสมดุลในเด็กไทย    คุณสหัส ทวีเศรษฐ ผู้จัดการฝ่าย บริษัท ซีพีแรม จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานจิตสาธารณะ บริษัท ซีพีแรม...