งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่15 (Visit Japan FIT Fair #15) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้ธีม “More Japan, much Fun”

งานเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที่15 (Visit Japan FIT Fair #15) พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นภายใต้ธีม “More Japan, much Fun”

องค์การส่งเสริมการท่องเที ่ยวแห่งประเทศญี ่ปุ่น (JNTO) ส านักงานกรุงเทพฯ กำหนดจัด “งานเที ่ยวญี ่ปุ่นด้วยตัวเอง & ทัวร์ ครั้งที ่ 15” (VisitJapan FIT Fair #15) ในวันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2023 และได้มีการจัดพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม...