พม. แถลงข่าวเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว”

วันนี้ (29 มี.ค. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานการแถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว” ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) และกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวง พม. ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัลสดุดียกย่อง “นายประยงค์ รณรงค์” ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม (ระดับจังหวัด) รางวัลครอบครัวร่มเย็น หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุและครอบครัว และรางวัลผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “ต่างยุค ต่างวัย หัวใจผูกกัน” นอกจากนี้ มีการเปิดตัวระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม (ESS) ผ่าน Line OA “ESS Help Me” เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวง พม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมแถลงข่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังและสวัสดิการ กระทรวง พม. สะพานขาว กทม.

นายอนุกูล กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสถาบันครอบครัวและสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพราะครอบครัวเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของสังคมที่เป็นสถาบันหลักและเป็นพื้นฐานแรกในการพัฒนาคุณภาพคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้สังคมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ และศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ และมีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2533 กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันแห่งครอบครัว” ตรงกับวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัว ตามประเพณีที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้มีการจัดงานที่เกี่ยวเนื่องกับ “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน